(English) Sharing by CHEER’s Interpreter/TranslatorPrint

ความคาดหวังของผมในการเป็นล่าม
คุณ ดีวาน ชิรัก ไร หัวหน้าฝ่ายประสานงาน (เจ้าหน้าที่ล่าม)

เมื่อเรายังเด็กนั้น เราเรียนรู้ว่าปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการเหมือนกันก็คืออาหารและที่อยู่อาศัย ดังนั้นเราจะทำอย่างไรหากเราไปอยู่ในที่ๆ ซึ่งไม่สามารถหาปัจจัยพื้นฐานนั้นได้เนื่องจากปัญหาทางด้านภาษา และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีเรา การเป็นล่ามคือการทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องการสื่อสารระหว่างกันและกันเมื่อบุคคลสองฝ่ายไม่ได้พูดภาษากลางที่เป็นภาษาเดียวกัน

ผมเองเพิ่งเริ่มทำงานเป็นล่ามชุมชนมาได้ตั้งแต่เมื่อประมาณสามปีที่แล้ว ผมเคยเป็นล่ามอย่างไม่เป็นทางการให้กับคนหลายคนที่มีปัญหาในการพูดกับคนอื่นแต่มันเป็นเพียงหลังจากที่ผมเริ่มทำงานเท่านั้นที่ผมได้เรียนรู้ว่ามีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์เหล่านี้มีความสำคัญเพราะไม่เพียงแค่จะเป็นการวางกรอบจริยธรรมให้เราแล้ว แต่มันยังช่วยคลายความไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาการเก็บรักษาความลับ ความยุติธรรม ฯลฯ ที่หลายคนต้องเผชิญเวลาพูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ เกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา

แม้ว่างานของล่ามโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนๆ กันคือการแปลความหมายจากภาษา A ไปภาษา B แต่บทบาทของเราในฐานะล่ามชุมชนแตกต่างจากล่ามในศาลและล่ามทางการแพทย์ในแง่ที่ว่า เราช่วยเหลือชุมชนในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ ซึ่งบุคคลนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยความแตกต่างกันของชุมชนเนื่องจากความแตกต่างของภาษา

ความต้องการของชนกลุ่มน้อยในชุมชนมีหลายเรื่อง เช่น การศึกษา ปัญหาสุขภาพ เรื่องบ้าน เป็นต้น แต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาเองได้ทุกสิ่ง เพราะพวกเขาไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษา ดังนั้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนที่ต้องการจะรู้เรื่องสิ่งจำเป็นเหล่านั้น แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาด้านภาษา จะมาใช้บริการล่ามของเราและแน่นอนนี่เป็นบริการสำหรับทุกคนในฮ่องกงที่จะเข้าถึงบริการพื้นฐานและใช้บริการจากภาครัฐต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน


การทำงานเป็นล่าม-ความสำคัญ และ ความพึงพอใจ

คุณ บิลาล-อันวาร์ เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอูรดู

ผมทำงานเป็นล่ามมาประมาณเกือบสี่ปีในศูนย์เชียร์ CHEER เมื่อครั้งแรกที่ผมเข้ามาทำงานเป็นล่ามนั้น แนวคิดของล่ามสำหรับผมก็คือ ล่ามคือใครก็ตามที่พูดได้สองภาษาหรือหลายภาษาก็สามารถเป็นล่ามได้ แต่หลังจากผ่านประสบการณ์การทำหน้าที่ล่ามแล้ว ผมจึงได้เข้าใจว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้น ดังนั้นผมร่วมรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของผม รวมถึงผ่านประสบการณ์ต่างๆ ทำให้ผมได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง และตอนนี้ผมรู้สึกพอใจกับงานของผมที่มาเติมเต็มในสิ่งที่ผมต้องการ

บางครั้งมันก็เป็นงานที่เครียดมากโดยเฉพาะในบางครั้งการแปลล่ามที่ต้องใช้เวลานาน หรือบางกรณีที่เป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหวหรือเศร้าสลด แต่ในที่สุดของแต่ละวันแล้ว เจ้าหน้าที่ล่ามเองก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อย พวกเขาก็ได้ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ และซึ่งหากปราศจากล่ามแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้คนสองฝ่ายสามารถเข้าใจเพื่อบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน จากประสบการณ์ได้บอกผมว่า ยังมีผู้คนอีกมากมายในฮ่องกงซึ่งชีวิตพวกเขาค่อนข้างลำบากหากไม่มีล่าม มีกรณีหนึ่งจากประะสบการณ์ของผมในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น ซึ่งระหว่างนั้นมีลูกค้าท่านหนึ่งที่ต้องการบริการล่ามสองสามครั้งเพื่อติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรต่างๆ แม้กระทั่งในบางวันเธอก็จะใช้บริการล่ามมากกว่าหนึ่งครั้งภายในวันเดียวกัน และผมต้องทำหน้าที่ล่ามให้เธอหลายครั้งในกรณีพิเศษ ดังนั้นมันหมายความว่าทางออกของปัญหาของลูกค้า เพื่อเรียกร้องสิทธิในความชอบธรรมของเธอนั้น เธอจึงต้องการล่ามในทุกๆขั้นตอนปัญหาของเธอ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งและมีหลายเหตุการณ์ที่คล้ายๆกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของล่ามที่เป็นประโยชน์ในส่วนของความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในอีกทางหนึ่งนั้น หากไม่มีบริการเช่นนี้จะเหมือนการบีบบังคับโดยเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มในชุมชนเกิดความรู้สึกที่ว่า พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้และ้เหมือนมาจากโลกอื่นเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิที่พึงจะได้รับ และนี่คือความสำเร็จที่ยิ่่งใหญ่ของล่าม เพราะว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งโดยการทำให้ผู้คนและสังคมดีขึ้นกว่าที่เป็นมา

งานล่ามยังเป็นงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะล่ามจะต้องพบกับอะไรใหม่ๆในทุกๆวันของชีวิตการทำงาน เจ้าหน้าที่ล่ามยังต้องทำงานล่ามในหลายสายงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น บริการด้านสังคม ด้านการแพทย์ บ้านที่อยู่อาศัย กองตรวจคนเข้าเมือง กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วล่ามควรจะเป็นผู้มีความรู้รอบด้านอย่างมหาศาลและเข้าใจในธรรมชาติความหลากหลายของเรื่องต่างๆ เพื่อมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานของเขา ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลเพราะล่ามเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิตประจำวันของชีวิตอาชีพของเขา

สุดท้ายผมขอสรุปว่า ผมมีความสุขและพอใจกับการทำงานเป็นล่ามเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของงาน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการเข้าถึงบริการต่างๆด้วยความเสมอภาคและสะดวกสบาย เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการส่งมอบบริการของพวกเขาไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อความชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม และเพื่อการพัฒนาตัวเองในการทำงานกับผู้คนที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงการทำงานในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย