Pagbabahagi mula sa mga Interpreter ng CHEERPrint

Ang aking mga inaasahan bilang isang interpreter
G. DEWAN Chirag Rai, Coordinator
(Interpreter)

Noong aming kabataan aming napag-aralan na ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao ay pareho hal. pagkain at tirahan. Kaya paano mo gagawin yan sa isang lugar kung saan lahat ng mga pangangailangang ito ay hindi natatamo dahil sa hadlang sa wika? Yan ay kung saan kami, bilang mga interpreter pumapapel sa pamamagitan ng pagtulong sa pakikipag-ugnay kapag ang parehong partido ay hindi nagsasalita ng iisang wika.

Ako ay kasisimula lang magtrabaho bilang interpreter sa komunidad noong nakaraang tatlong taon lamang. Ako ay nakapagsagawa ng iilang impormal na interpretasyon para sa mga taong may kahirapan sa pakikipag-usap sa iba ngunit noon ko lamang nalaman nang akoy magsimulang magtrabaho na mayroong hanay ng mga alituntunin na kailangan naming sundin.

Ang mga alituntunin na ito ay mahalaga dahil hindi lang ito naglalagay ng moral na balangkas para sa amin ngunit ito rin ay nagpapagaan ng mga pag-aalinlangan na kinakaharap ng mga tao sa tuwing kailangan nilang makipag-usap sa iba tungkol sa kanilang mga kahirapan tulad ng isyu sa pagiging kumpidensyal, walang pagkiling atbp.

Kahit na ang mga pangunahing trabaho ng mga interpreter ay magkapareho i.e. pagbibigay kahulugan mula sa wika A patungo sa B, ang aming mga tungkulin bilang mga interpreter sa komunidad ay iba sa panghukuman at medikal na mga interpereter sa katwiran na aming tinutulungan ang komunidad na marating ang iba’t ibang mga kagamitan na naririyan sa komunidad ngunit hindi nararating ng samu’t saring mga tao sa komunidad dulot ng mga pagkakaiba sa wika.

Ang mga pangangailangan sa komunidad ng etniko minorya ay samu’t sari tulad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pabahay atbp ngunit hindi nakakapagsalita tungkol dito dahil hindi nila ito naipapahayag dulot ng hadlang sa wika. Kaya ako ay umaasa na ang mga taong may pangangailangan ngunit hindi nararating ang mga ito dulot ng hadlang sa wika na gamitin ang aming mga serbisyong interpetasyon at sa huli lahat ng nasa Hong Kong ay maaaring marating ang lahat ng mga imprastruktura at mga pampublikong rekurso ng pantay-pantay.


Pagtatrabaho bilang isang Interpeter – Kahalagahan at Kaluguran
G. BILAL-ANWAR, Interpreter

Ako ay nagtatrabaho bilang isang interpreter sa CHEER nang humigit-kumulang 4 na taon. Noong sumali ako bilang interpreter ang aking pananaw sa isang interpreter ay isang tao na nakakapagsalita ng dalawa o maraming wika, ngunit matapos ang praktikal na karanasan aking naunawaan nga ito ay higit pa kaysa diyan, kung kaya ako ay sumali sa maraming mga pagsasanay na ibinigay ng aking ahensiya at sa pamamagitan ng karanasang propesyonal ay marami akong natutunan. At ngayon ako ay nasisiyahan na aking natupad at natugunan ang lahat ng pangangailangan ng aking trabaho.

Kung minsan ang trabahong ito ay nakakabahala lalo na kung ang sesyon ng interpretasyon ay tatagal ng
mahabang panahon o di kaya ang kaso ay sensitibo o likas na trahedya. Ngunit sa huli ay nakakapagbigay ito ng kasiyahan sa tagasalin-wika na
siya ay nakakatulong sa mga taong nangangailangan at kung walang pagbibigay-kahulugan ay hindi maaari o mahirap para sa parehong mga
partido na makamtan ang kanilang mga layunin. Ayon sa aking karanasan, napakaraming mga tao ang nahihirapan sa buhay dito sa Hong Kong
kapag walang mga interpreter.
.
Mayroon akong isang kaso sa aking propesyonal na karera na tumagal sa halos dalawang taon at sa
panahong ito ang kliyente ay nangailangan ng pagsasalin-wika sa iba’t-ibang mga departamento at mga organisasyon ng maraming beses. Ako
ay nagsagawa ng serbisyong interpretasyon para sa kanya ng maraming beses sa partikular na kasong iyon. Ibig sabihin nito na sa panahon ng
pakikibaka ng kliyente ay kinailangan niya ang interpreter sa bawat hakbang na tinahak ng kanyang pakikibaka. Ang halimbawang ito at marami
pang iba ay nagpapakita ng kahalagahan ng interpreter para sa hustisya, pagkakapantay-pantay at pagkakabilang sa lipunan. Sa kabilang banda
ang pagkawala ng serbisyong ito ay magtutulak sa partikular na grupo ng komunidad na makaramdam at magisip na sila ay hindi kabilang sa
lipunang ito at sila ay nabibilang sa ibang mundo dahilan sa wala silang pantay na daan sa mga serbisyo na sila ay karapat-dapat. Ito ang
nagbibigay kasiyahan sa isang interpreter na siya ay gumagawa ng isang bagay na tunay na mahalaga para sa pagunlad ng mga tao at lipunan.

I Kagiliw-giliw din ang trabahong interpretetasyon dahil ang interpreter ay tumutuklas ng panibagong bagay araw-araw. Ang isang interpreter ay
nagbibigay-kahulugan sa ganap na magkakaibang larangan kagaya ng serbisyong panlipunan, medikal, pabahay, imigrasyon, legal atbp. Kung
kaya, sa katotohan ang isang interpreter ay dapat may malawak at iba-ibang kaalaman upang matugunan ang mga pangangailangan sa trabaho.
Ito rin ay maganda para sa pagpapabuti ng sarili dahilan sa likas na lawak ng kanyang trabaho.

Bilang pagtatapos, ako ay lubhang nasisiyahan sa aking trabaho bilang interpreter at sa pagtugon sa kinakailangang pamantayan ng trabaho, sa pagtulong sa ibang tao upang pantay-pantay at madaling makakuha ng mga serbisyo para sa ikabubuti ng lipunan at upang mapaunlad ang aking personal na kasanayan at makasalimuha ang iba’t-ibang mga tao at manilbihan sa iba’t-ibang sitwasyon.