ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾPrint

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ :

http://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/about-ncs-students/index.html