Suporta para sa mga Mag-aaral na di nakakapagsalita ng wikang TsinoPrint

Para sa impormasyon tungkol sa suporta sa mga istudyanteng hindi nakakapagsalita ng wikang tsino, mangyaring sumangguni sa website ng Kawanihan ng Edukasyon:

http://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/about-ncs-students/index.html