चिनिया नबोल्न सक्ने विद्यार्थीहरुलाई सहायताPrint

गैर-चिनियाँ भाषी विधार्थीहरुका लागि सहयोगबारे जानकारीका लागि कृपया शिक्षा विभागको वेवसाईटमा हेर्नुहोस्:

http://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/about-ncs-students/index.html