ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ

ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾPrint

IMG_01221“CHEER ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ”ਅਤੇ “ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਦੋਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ”ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹਨ?

CHEER ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ?

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹ-ਬ-ਰੂਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ?

CHEER ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਆਦ ਸੇਵਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ

CHEER ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ

CHEER ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਆਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Indonesia Flag
ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ
Thailand Flag
ਥਾਈ
Philippines Flag
ਤਗਾਲੋਗ
India Flag
ਹਿੰਦੀ
Nepal Flag
ਨੇਪਾਲੀ
India Flag Pakistan Flag
ਪੰਜਾਬੀ
Pakistan Flag
ਉਰਦੂ

1. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾ (TELIS)

TELIS

 • 3-ਤਰਫੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
 • TELIS ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੂਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • Service users can get immediate interpretation support by calling our TELIS hotlines during operation hours. TELIS Appointment is recommended for lengthy telephone interpretation, such as intake assessments and making applications that involves form-fillings, etc. Appointment should be made at least 3 working days in advance via TELIS hotlines, by fax or email.
 • Download TELIS Request Form
 • Operation hours for TELIS are from Monday to Sunday 8am to 10pm except public holidays.
Languages ਹੌਟਲਾਈਨ
Indonesia Flag
ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ
37556811
Nepal Flag

ਨੇਪਾਲੀ

37556822
Pakistan Flag

ਉਰਦੂ

37556833
India FlagPakistan Flag
ਪੰਜਾਬੀ
37556844
Philippines Flag

ਤਗਾਲੋਗ

37556855
Thailand Flag

ਥਾਈ

37556866
India Flag
  ਹਿੰਦੀ
37556877
Pakistan Flag
Vietnamese
37556888


2. ਰੂਹ-ਬ-ਰੂਹ (ਬਾਹਰ) ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾ (EIS)

*ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ*
EIS

 • ਰੂਹ-ਬ-ਰੂਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ EM ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
 • EIS is provided UPON REQUEST BY PUBLIC SERVICE PROVIDERS.
 • Public service providers can make appointment via fax (+852 3106 0455)
  or email (tis-cheer@hkcs.org) at least 3 working days in advance.Download EIS Request Form
 • EIS is available from Monday to Friday between 10am-6pm, Saturday from 10am-2pm, except public holidays.
 • Service charges for public service providers from Government Departments and NGOs are as follows:
  • @$60/EIS during operation hour
  • @$100/EIS out of operation hour

3. Simultaneous Interpretation Service (SIS)

*ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ*

SIS

 • Face-to-face interpretation when our interpreters present physically in the same place as the public service providers and the EM residents. It gives support to public providers on transmitting essential information to respective groups of EM residents in workshops and seminars.
 • SIS is provided UPON REQUEST BY PUBLIC SERVICE PROVIDERS
 • Public service providers can send through their request via fax (+852 3106 0455)
  or email (tis-cheer@hkcs.org) at least 14 working days in advance Download SIS Request Form
 • SIS is available from Monday to Friday between 10am-6pm, Saturday from 10am-2pm except public holidays.
 • Service charges for public service providers from Government Departments and NGOs are as follows:
  • @$150/hour during operation hour

4. Translation Service (TS)

*ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ*

TS

 • Providing translation of written communication from English into the respective EM languages
 • TS is provided UPON REQUEST BY PUBLIC SERVICE PROVIDERS and;
 • For documents where NO SPECIALIZED/PROFESSIONAL TERMINOLOGY involved.
 • Public service providers can send through their request via fax (+852 3106 0455)
  or email (tis-cheer@hkcs.org) at least 14 working days in advance Download TS/Proof-reading Service Request Form
  (Translation for one page of A4 size article (approximately 200 English words), from English to one of the seven respective language/dialects, would take around 14 working days)
 • Service charges for public service providers from Government Departments and NGOs are as follows:
  @$1.5 per One English word to One respective language (Minimum charge is $300)

Proof-reading Service (PS)

*ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ*

 • Providing proof-reading service on the respective EM languages
 • PS is provid ed UPON REQUEST BY PUBLIC SERVICE PROVIDERS and;
 • For documents where NO SPECIALIZED/PROFESSIONAL TERMINOLOGY involved.
 • Public service providers can send through their request via fax (+852 3106 0455)
  or email (tis-cheer@hkcs.org) at least 14 working days in advanceDownload TS/ Proof-reading Service Request Form
 • Service charges for public service providers from Government Departments and NGOs are as follows:
  @$0.5 per One ethnic minority word to English (Minimum charge is $100)

5. On-sight Interpretation Services (OSIS)

OSIS

 • Provision of verbal explanation on the meaning of documents from English to the seven respective languages/ dialects.
 • Ethnic minorities can bring along with the document and visit our centre during CHEER drop-in hours.
 • CHEER drop-in opens from Monday to Saturday between 9am to 9pm, Sunday from 9am to 5pm, except public holidays.