Mga Serbisyong Interpretasyon at Pagsasalin

Mga Serbisyong Interpretasyon at PagsasalinPrint

IMG_01221Ano ang mga kaibahan sa pagitan ng paggamit ng “Tinuruang Interpreter” at “Mga Kamag-anak/Kaibigan bilang Interpreter”

Ano ang mga alituntunin ng mga interpreter sa CHEER?

Ano ang mga kaibahan sa pagitan ng Interpretasyong Pantelepono at Harapang Interpretasyon?

Pagbabahagi mula sa mga taong gumamit ng Serbisyong Interpretasyon at Pagsasalin ng CHEER

Pagbabahagi mula sa mga Interpreter ng CHEER

Mga wikang saklaw para sa mga Serbisyong Interpretasyon at Pagsasalin ng CHEER

Indonesia Flag
Bahasa Indonesia
Thailand Flag
Thai
Philippines Flag
Tagalog
India Flag
Hindi
Nepal Flag
Nepali
India Flag Pakistan Flag
Punjabi
Pakistan Flag
Urdu

1. Serbisyong Interpretasyong Pantelepono (TELIS)

TELIS

 • Sa pamamagitan ng sistema sa telepono kung saan napapadali ang 3-way na voice conference at nagpapagana ng interpretasyon sa telepono.
 • Ang TELIS ay maaaring pasimulan ng mga etniko minorya at mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo.
 • Ang mga tagagamit ng serbisyo ay maaaring kaagad na makakuha ng suporta sa interpretasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa aming hotline sa TELIS sa mga oras ng operasyon. Ang pagpapatakda sa TELIS ay inirerekomenda para sa mahabaang interpretasyong pantelepono, tulad ng mga intake assessment at paggawa ng mga aplikasyon na may kasamang form-filling atbp. Ang appointment ay dapat isagawa ng mas maaga sa 3 araw ng pagawa sa pamamagitan ng mga hotline ng TELIS, fax o email.
 • Idiskarga ang TELIS Request Form (PDF)
 • Idiskarga ang TELIS Request Form (Word)
 • Ang oras ng operasyon para sa TELIS ay mula Lunes hanggang Linggo 8am hanggang 10pm maliban sa mga pampublikong araw ng pahinga.
 • Walang bayad
Mga Wika Hotline
Indonesia Flag
Bahasa Indonesia
37556811
Nepal Flag

Nepali

37556822
Pakistan Flag

Urdu

37556833
India FlagPakistan Flag
 Punjabi
37556844
Philippines Flag

Tagalog

37556855
Thailand Flag

Thai

37556866
India Flag
Hindi
37556877
Pakistan Flag
Vietnamese
37556888

2. Serbisyong Escort na Interpretasyon (On-site) o (OIS)

*Libre para sa mga NGO at Paaralan*

EIS

 • Harapang Interpretasyon kapag ang aming mga interpreter ay pisikal na naroroon sa parehong lugar kasama ang mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo at mga residenteng EM.
 • Ang OIS ay ibinibigay KAPAG IMINUNGKAHI NG MGA NAGBIBIGAY NG PAMPUBLIKONG SERBISYO
 • Ang tagabigay ng pampublikong serbisyo ay maaaring gumawa ng pagpapatakda sa pamamagitan ng fax (+852 3106 0455) o email (tis-cheer@hkcs.org) ng mas maaga sa 3 araw ng pagawa.
 • Idiskarga ang OIS Request Form (PDF)
 • Idiskarga ang OIS Request Form (Word)
 • Ang OIS ay binibigay mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 10am-6pm, Sabado mula 10am-2pm, maliban sa mga pampublikong araw ng pahinga.
 • Ang bayad ng serbisyo para sa nagbibigay ng pampublikong serbisyo mula sa mga Kagawarang Pang-Gubyerno at mga NGO ay ang mga sumusunod:
  • @$60/oras tuwing oras ng operasyon
  • @$100/oras labas sa oras ng operasyon

Serbisyong Magkakasabay na Interpretasyon (SIS)

*Libre para sa mga NGO at Paaralan*

SIS

 • Harapang interpretasyon kapag ang aming mga interpreter ay pisikal na naroroon sa parehong lugar kasama ang mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo at mga EM rna residente. Ito ay nagbibigay ng suporta sa mga tagabigay ng pampublikong serbisyo sa pagpapadala ng mahalagang impormasyon sa kani-kanyang residenteng EM sa mga workshop at mga seminar.
 • Ang SIS ay ibinibigay KAPAG IMINUNGKAHI NG MGA NAGBIBIGAY NG PAMPUBLIKONG SERBISYO
 • Ang mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo ay maaaring magpadala ng kanilang mungkahi sa pamamagitan ng fax (+852 3106 0455) o email (tis-cheer@hkcs.org) ng mas maaga sa 21 araw ng pagawa Idiskarga ang SIS Request Form (PDF)
 • Idiskarga ang SIS Request Form (Word)
 • Ang SIS ay binibigay mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 10am-6pm, Sabado mula 10am-2pm maliban sa mga pampublikong araw ng pahinga.
 • Ang bayad ng serbisyo para sa nagbibigay ng pampublikong serbisyo mula sa mga Kagawarang Pang-Gubyerno at mga NGO ay ang mga sumusunod:
  • @$150/oras tuwing oras ng operasyon

4. Mga Serbisyong Pagsasalin (TS)

*Libre para sa mga NGO at Paaralan*

TS

 • Pagsasalin sa mga nakasulat na komunikasyon mula sa Ingles papunta sa mga kani-kanyang wikang EM
 • Ang TS ay ibinibigay KAPAG IMINUNGKAHI NG NAGBIBIGAY NG PAMPUBLIKONG SERBISYO at
 • Para sa mga dokumento kung saan WALANG kasangkot na PANG-DALUBHASA/PROPESYONAL NA TERMINOLOHIYA.
 • Ang mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo ay maaaring magpadala ng kanilang mungkahi sa pamamagitan ng fax (+852 3106 0455) o email (tis-cheer@hkcs.org) ng hindi bababa sa 14 araw ng pagawa
 • Idiskarga ang TS/Proof-reading Service Request Form (PDF)
 • Idiskarga ang TS/Proof-reading Service Request Form (Word)
 • (Pagsasalin para sa isang sukat A4 na artikulo (humigit-kumulang 200 salitang Ingles),mula sa Ingles papunta sa isa sa mga walong kani-kanyang wika, ay maaaring tumagal ng 14 araw ng pagawa)
 • Ang bayad ng serbisyo para sa mga tagabigay ng pampublikong serbisyo mula sa mga Kagawarang Pang-Gubyerno at mga NGO ay ang mga sumusunod:
  @$1.5  bawat isang salitang Ingles sa isang wika (Ang pinakamababang singil ay $300)

Serbisyong Pagwawasto (PS)

*Libre para sa mga NGO at Paaralan*

 • Pagbibigay ng serbisyong pagwawasto sa kani-kanyang mga wikang EM
 • Ang Serbisyong Pagwawasto ay ibinibigay KAPAG IMINUNGKAHI NG TAGABIGAY NG PAMPUBLIKONG SERBISYO at;
 • Para sa mga dokumento kung saan WALANG kasangkot na PANG-DALUBHASA/PROPESYONAL NA TERMINOLOHIYA.
 • Ang mga tagabigay ng pampublikong serbisyo ay maaaring magpadala ng kanilang mungkahi sa pamamagitan ng fax (+852 3106 0455) o email (tis-cheer@hkcs.org) ng hindi bababa sa 14 araw ng pagawa
 • Idiskarga ang TS/Proof-reading Service Request Form (PDF)
 • Idiskarga ang TS/Proof-reading Service Request Form (Word)
 • Ang bayad ng serbisyo para sa mga tagabigay ng pampublikong serbisyo mula sa mga Kagawarang Pang-Gubyerno at mga NGO ay ang mga sumusunod:
  @$0.5  bawat isang salitang Ingles sa isang wika (Ang pinakamababang singil ay $100)

5. Serbisyong On-sight na Intepretasyon (WSIS)

OSIS

 • Pagbibigay ng berbal na paliwanag ng mga ibig sabihin ng mga dokumento mula sa Ingles papunta sa walong mga kani-kanyang wika/mga dyalekto.
 • Maaaring dalhin ng mga etniko minorya ang dokumento at pumunta sa aming sentro tuwing oras ng drop-in sa CHEER.
 • Ang drop-in ng CHEER ay nagbubukas mula Lunes hanggang Sabado sa pagitan ng 9am hanggang 9pm, Linggo mula 9am hanggang 5pm, maliban sa mga pampublikong araw ng pahinga.
 • Maaari mong i-whatsapp ang iyong kahilingan sa 5634 4587

6. Serbiyong pakikiugnay

 • Mag-email sa tis-cheer@hkcs.org o tumawag sa 3106 3104 para sa mga detalye
 • Maaari mong i-whatsapp ang iyong kahilingan sa 5634 4587