(English) Employment Rights and ObligationsPrint

ฝ่ายคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานเ็ป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความปรองดองเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานในภาคส่วนที่มิใช่ของรัฐบาล กิจกรรมหลักได้แ่ก่:

  • การให้บริการการให้คำปรึกษาแบบเข้าพบด้วยตัวเองกับนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการจ้างงานและสิทธิและข้อผูกพันของพวกเขาภายใต้ กฎหมายการจ้างงาน; และ
  • การให้บริการการประนีประนอมข้อพิพาทโดยสมัครใจกับนายจ้างและลูกจ้างเพื่อช่วยในการระงับข้อพิพาทและข้อเรียกร้องของพวกเขา;

สำหรับรายละเอียดของสำนักงานฝ่ายคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน กรุณาเข้าไปที่ http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

สำหรับรายละเอียดของการบริการประนีประนอมข้อพิพาทและการให้คำปรึกษาแก่นายจ้างและลูกจ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการจ้างงานและสิทธิและข้อผูกพันของพวกเขาภายใต้กฎหมายการจ้างงาน กรุณาติดต่อที่สำนักงานดังกล่าวข้างต้นในระหว่างเวลาทำการหรือสอบถามได้ที่สายด่วน 24 ชั่วโมงของเรา 2717 1771 (จัดการโดย “1823”)