จรรยาบรรณล่ามของศูนย์ CHEERPrint

จรรยาบรรณล่ามของศูนย์  CHEER

จรรยาบรรณล่ามของศูนย์  CHEER

เจ้าหน้าที่ล่ามของศูนย์ CHEER จะรักษาจรรยาบรรณ ซึ่งจรรยาบรรณเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากการบริการล่ามและแปลเอกสารของเรา

1) รักษาความลับ

เจ้าหน้าที่ล่ามของเราจะเก็บรักษาข้อมูลที่รับทราบระหว่างการให้บริการล่ามไว้เป็นความลับ 

 

2) ยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ล่ามของเราจะไม่แสดงความลำเอียงต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีส่วนร่วมในการแปลความ 

 

3) ซื่อสัตย์และถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ล่ามของเราจะแปลความโดยไม่เติมแต่ง ละเลย หรือบิดเบือนความหมาย

 

4) ความสามารถ

เจ้าหน้าที่ล่ามของเราจะไม่รับงานใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความสามารถของพวกเขา

 

5) เคารพผู้อื่น

เจ้าหน้าที่ล่ามของเราให้เกียรติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแปลความ

 

6) การขัดผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่ล่ามของเราจะหลีกเลี่ยงการขัดผลประโยชน์และจะแจ้งให้ทราบหากมีการขัดผลประโยชน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อความยุติธรรมเกิดขึ้นหรือปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน