Paano maluluwagan ang hadlang sa wika sa mga etniko minorya na tagagamit ng serbisyo?Print

Q: Gusto kong makipag-ugnay sa aking etniko minoryang tagagamit, maari ko bang tawagan ang CHEER para sa serbisyong pang interpretasyon?

TELISA: OO! Ang CHEER ay nagbibigay ng walang bayad na serbisyong interpretasyong pang telepono (TELIS) sa lahat ng mga etniko minoryang nakatira sa Hong Kong!

Sa mga oras ng operasyon ng TELIS (Lunes hanggang Linggo 8am to 10pm, maliban sa mga araw ng pampublikong pahinga), ang interpreter ng CHEER ay makakapagbigay ng agarang TELIS na suporta sa iyo!

Mga Wika Hotline
Indonesia Flag Thailand Flag Philippines Flag
Bahasa Indonesia Thai Tagalog

37556811

India Flag Nepal Flag
Hindi Nepali

37556822

India Flag Pakistan Flag Pakistan Flag
Punjabi Urdu

37556833

*Sa mga di-operasyon na oras (i.e. 10pm to 8am ng Lunes hanggang Linggo, at sa mga araw ng pampublikong pahinga), may kawani na nagssalita ng Englis o/at nagsasalita ng Tsino na nakaabang sa pagsagot ng mga tawag sa TELIS hotline para lamang sa mga may hiling sa supporting panginterpretasyon para sa mga kagyat na bagay.

Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa TELIS

Q: Gusto kong magkaroon ng harap harapang pakikipag-usap sa aking etniko minoryang tagagamit, matutulungan ba ako ng CHEER?

EISA: Sigurado! Ang CHEER ay nagbibigay ng Serbisyong Escort na Interpretasyon (EIS), na kung saan ay may harap harapang serbisyong interpretasyon sa pagitan mo, ang iyong etniko monoryang tagagamit at ang interpreter.

Ang EIS ay sa kahilingan ng nagbibigay ng pampublikong serbisyo, mangyaring gumawa ng aplikasyon para sa inyong tagagamit ng serbisyo sa CHEER.

Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa EIS

Q: Gusto kong magsaayos ng isang grupo/seminar/pakikipag-usap sa isang grupo ng etniko minorya, anong serbisyo ang makakasuporta sa akin?

A: Serbisyong Magkakasabay na Interpretasyon (SIS) ito ay harapang interpretasyon kung saan ang aming mga interpreter ay pisikal na naroroon sa parehong lugar kasama ang mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo at mga EMSIS na tagagamit ng serbisyo. Ito ay nagbibigay ng suporta sa mga tagabigay ng pampublikong serbisyo sa pagpapadala ng mahalagang impormasyon sa kani-kanyang residenteng EM sa mga workshop at seminar.

Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa SIS

Q: Paano ang epektibong pagsulong ng nakasulat na inpormasyon ng serbisyo sa mga etniko minorya?

A: Maaari mong isaalang-alang an gaming Serbisyong Pagsasalin (TS), na kung saan ito ay nakasulat na komunikasyon mula Ingles sa pitong wika ng etniko minorya, at hindi which is written communication from English to the seven ethnic minority languages, at hindi bise bersa.TS

Ang Singil sa serbisyo sa mga tagabigay ng serbisyo mula sa kagawaran ng pamahalaan at NGO ay ang mga sumusunod: $0.5 kada isang Etniko Minoryang salita sa Englis (Pinakamababang singil ay $100)

Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa TS at sa serbisyong patunay sa pagbabasa

Q: Maaari ba akong humiling ng paartikular na kahilingan sa babae o lalaki na mga interpreter sa mga iba’t ibang kaso?

A: Sigurado! Maaari kang gumawa ng opsyon sa pormularyo ng kahilingan ng serbisyo. Para sa Serbisyong Interpresyong Pantelepono, Para sa serbisyong interpretasyong Pantelepono, Maaari kang gumawa ng Tipanan sa Serbisyong Interpresyong Pantelepono (TELISA) upang hilingin ang kasarian ng interpreter at subukan naming an gaming makakaya na maiaayos para sa inyo!

Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa TELISA

Q: Hindi ko alam ang mga wika ng etniko minorya, paano ko matitiyak ang kalidad ng trabaho ng interpreter?/strong>

A: Ikaw ay iminungkahing magsiyasat sa karanasan ng ahensiya na nagbibigay sa iyo ng serbisyong Interpretasyon. Kumuha ng reperensya sa kanilang proseso ng pagpili ng mga interpreter, prepesyonal na mga pagsasanay para sa mga interpreter at pagtatasa ng sistema para sa mga interpreter.

Paano ang pagpili ng CHEER ng mga kandidato na maging mga interpreter?

pointing-hand-icon-32437 Pinakamababang pangangailangan sa akademik sa pagkumpleto ng HKDSE o katumbas na antas

pointing-hand-icon-32437 Ipasa ang pagsusulit na nakasulat at pasalita sa parehong Ingles at ang tinutukoy na wika ng EM. Ang mga pamamaraan ng pagtasa ay sa pagsangguni sa Departamento ng Pag-aaral sa Bilingguwal at Pagsasalin ng Hong Kong politeknik.

pointing-hand-icon-32437 Ang pasalita at nakasulat na mga pagsusulit ay tinasa sa pamamagitan ng mga karanasan sa mga interpreter ng CHEER o mga panlabas na tagasuri na binubuo ng mga sugo mula sa iba’t ibang komunidad ng EM.

pointing-hand-icon-32437 Tanging ang mga nakapasa lamang sa pagsusulit ng pag-iintindi ng Ingles, pagbabasa, pagsulat at pagsasalita sa kanilang wikang etniko minorya ay siyang maiimbitahan na dumalo sa isang pakikipanayam upang masuri ang kanilang pagiging angkop para sa trabaho.

Paano sinasanay at sinusuri ng CHEER ang mga Interpreters?a href=”https://s3.amazonaws.com/hkcscheer-staging/wp-content/uploads/2014/02/IMG_01221.png”>IMG_01221

 • Ang sentro ay nagbibigay ng anim na buwan na pagsasanay sa pagluluklok sa tungkulin sa lahat ng mga bagong kasapi na interpreter. Ang mga lugar ng pagsasanay ay kinabibilangan ng:
 • Propesyonal na kasanayan sa interpretasyon at pagsasalin.
 • Kodigo ng etijko para sa mga imterpreter
 • Kaalaman ng mga mapagkukunan sa komunidad sa Hong Kong

pointing-hand-icon-32437 Ang mga bagong interpreters ay kinakailangang maupo para sa dalawang pagsubok sa pagsusuri sa panahon ng pagluluklok sa tungkulin.

pointing-hand-icon-32437 Ang pagsasanay sa trabaho ay ibinibigay din sa regular na batayan upang mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa interpretasyon at pagsasalin at nang mabigyan sila ng mga kabaguhan sa kaalaman sa mga mapagkukunan sa publiko.

pointing-hand-icon-32437 Ang pagsusulit sa kasanayan ay isinasagawa mula sa oras-oras sa paningin na matiyak ang mga interpreter matugunan ang mga pamantayan ng pagganap.

pointing-hand-icon-32437 Ang isang Sesyon sa pagbabahagi karanasan ay nakaayos din sa isang regular na batayan sa mga interpreter mula sa iba pang mga organisasyon , gaya ng Departamento ng Pamahalaan at NGO, upang lumawak ang kanilang pagkakalantad.

Q: Kinakailangan ko bang magbayad sa mga serbisyo at papaano ang pagbabayad?

A: Para sa TELIS, ito ay walang bayad. Ang mga gumagamit na Etniko Minorya at ikaw ay maaring tumawag sa amin mula Lunes – Linggo mula 8am hanggang 10pm, maliban sa pampublikong araw ng pahinga, Ang interpreter ng CHEER ay agad magbibigay ng suportang TELIS sa iyo!

Para sa EIS, SIS at TS, ang mga ito ay tanging naibibigay sa kahilingan at binabayaran ng mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo. Ang mga halaga ay nakalista sa ibaba:

Serbisyo Singil sa Serbisyo Paraan ng pagbabayad Mga Puna
EIS $60 bawat oras sa panahon ng oras ng opersyon
$100 bawat oras sa panahon ng di-oras ng opersyon
  • Ang aming mga interpreter ay mangongolekta ng bayad sa pagkakumpleto ng pagkakaloob EIS na serbisyo.
  • Pakibigay ang eksaktong halaga ng bayad sa interpreter at ang opisyal na resibo ay ibibigay sa inyong kahilingan; O
  • Maari mo ring hilingin ang talaan mula sa CHEER at magbayad sa pamamaraan ng tseke.

 • Hindi kami tumatanggap ng pagbabayad gamit ang kard..
Oras ng operasyon:

(Maliban sa araw ng mga pampublikong pahinga)
Lunes-Biyernes:10am – 6pm

Sabado:10am – 2pm

SIS $150 bawat oras bawat wika sa panahon ng oras ng operasyon
TS HK$1.5 bawat salitang Ingles;

Pinakamababang singil ay HK$300

Ang talaan ay ipapadala sa inyong yunit/departamento pagkatapos ng pagkakumpleto ng trabahong pagsasalin.

Maaari kayong magbayad sa pamamagitan ng pera o tseke sa pagkatanggap ng talaan.

NA
Q: Paano maglaan sa CHEER ng serbisyong interpretasyon at pagsasalin?

A: Ito ay madali! Punan ang mga pormularyo at ipadala sa CHEER ayon sa mga tagubilin na nasa pormularyo.

Idiskarga ang TELIS Appointment Request Form

Idiskarga ang EIS Request Form

Idiskarga ang SIS Request Form

Idiskarga ang TS Request Form

Ang CHEER ay nagbibigay ng onsayt na sesyon para sa pagtatagubilin para sa mga tagabigay ng pampublikong serbisyo, na ang layunin ay upang mapahusay ang kanilang pang-unawa sa araw-araw na buhay at kultura ng mga etniko minorya, pagpapakilala sa serbisyong interpretasyon at pagsasalin at para ibahagi kung papaano ang epektibong pakikipagtrabaho sa mga interpreter para mapadali ang komyunikasyon sa mga etniko minorya.
Idiskarga ang poster

Idiskarga ang application form

Q6: Paano makipag-netwrok sa mga tagagamit na etniko minorya?

A: Maari kang pumunta sa mga tindahan ng ng mga etniko minorya, mga relihiyosong lugar, paaralan, kanilang mga tirahan at palaruan. Mabuti ring subukan na makipag-ugnayan sa mga grupo ng etniko minorya.

Ikaw ay malugod na makipag-ugnay sa amin sa 3106 3104 kung nais mong makipagtulungan sa amin!