Gusto kong maging isang Tagapagsaling wikaPrint

Q: Maari ba akong tumawag sa CHEER para sa serbisyong pang interpretasyon?
TELIS


A: Oo! Ang CHEER ay nagbibigay ng walang bayad na Serbisyong Interpretasyong Pantelepono (TELIS) sa lahat ng mga etniko minoryang nakatira sa Hong Kong!

Sa mga oras ng operasyon ng TELIS (Lunes hanggang Linggo 8am hanggang 10pm, maliban sa mga araw ng pampublikong pahinga), ang interpreter ng CHEER ay makakapagbigay ng agarang TELIS na suporta sa iyo!

Mga Wika Hotline
Indonesia Flag Thailand Flag Philippines Flag
Bahasa Indonesia Thai Tagalog

37556811

India Flag Nepal Flag
Hindi Nepali

37556822

India Flag Pakistan Flag Pakistan Flag
Punjabi Urdu

37556833

*Sa mga ‘di oras ng operasyon (i.e. 10pm hanggang 8am ng Lunes hanggang Linggo, at sa mga araw ng pampublikong pahinga), may kawani na nagsasalita ng Ingles o/at nagsasalita ng Tsino na nakaabang sa pagsagot ng mga tawag sa TELIS hotline para lamang sa mga may hiling sa suportang interpretasyon para sa mga madaliang bagay.

Click here for more information of TELIS

Q: Gusto kong makipag-usap sa isang guro ng paaralan at mayroon akong tipanang medikal sa lalong madaling panahon , maaari ko bang hilingin sa mga tagabigay ng serbisyo na magsaayos ng interpreter para sa akin?EIS
A: Syempre! Ang CHEER ay nagbibigay ng Serbisyong Escort na Interpretasyon (EIS), kung saan ito ay isang harapang interpretasyon sa isang lugar na kasama ka, ang tagapagbigay ng serbisyo at ang interpreter.

Dahil ang EIS sa kahilingan ng nagbibigay ng pampublikong serbisyo lamang, maaring hilingin sa inyong tagapagbigay ng pampublikong serbisyo ng masagawa nang aplikasyon sa CHEER. Kapag mayroon kayong kahirapan sa pakikipag usap sa inyong mga tagapagbigay ng pampublikong serbisyo, mangyaring gamitin ang aming Serbisyong Interpretasyong Pantelepono (Sumangguni sa Q1)

Pindutin ito para sa karagdagang impromasyon sa EIS

Q: Maari ko bang hilingin ang tulong ng CHEER kung hindi ko mabasa ang impormasyong sa pampublikong serbisyo na nakasulat sa Ingles at/o Tsino?OSIS
A: Ang serbisyong On-sight na Interpretasyon (OSIS) ay makakatulong!

Para sa dokumentong Ingles, maaaring dalhin ang dokumento at bumisita sa aming Sentro sa mga araw ng Lunes-Sabado 9am-9pm; Linggo (maliban sa mga araw ng pampublikong pahinga). Ang Interpreter ng CHEER ay magbibigay ng berbal na interpretasyon sa mga maiiksing dokumento o mga form na nakasulat sa Ingles sa pitong EM na mga wika.
Para sa dokumentong Tsino, mangyaring dalhin ang dokumento at bumisita sa aming Sentro sa mga araw ng Martes-Miyerkules 6pm-10pm (maliban sa mga araw ng pampublikong pahinga). Ang Intsik na kawani ng CHEER ay tutulong sa pagsasalin ng dokumento sa Ingles at ang interpreter ay sundan muli ang pang interpretasyon.
Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa OSIS

Q: Kinakailangan ko bang magbayad sa serbisyong ito?
A: Ang serbisyong interpretasyon ng CHEER ay walang bayad para sa mga etniko monirya na taga gamit ng serbisyo. .
Para sa Serbisyong Escort na Interpretasyon at Serbisyong Magkakasabay na Interpretasyon, ang mga ito ay sa pamamagitan ng kahilingan ng mga nagbibigay ng pampublikong serbisyo at mga singil sa serbisyo ay sila rin ang dapapat na bahala rito. Kung nais ninyong gumamit ng serbisyong pang Escort na Interpretasyon, mangyaring gumawa ng kahilingan sa inyong pambpublikong tagabigay ng serbisyo.