(English) Employment Rights and ObligationsPrint

Ang Labour Relations Division ay responsable sa pagpapanatili ng maayos na ugnayan ng paggawa sa mga sektor na ‘di pang-pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing gawain nito ay ang:

    • Pagbibigay ng serbisyong personal na konsultasyon sa mga maypagawa at mga kawani sa mga usapin na may kaugnayan sa mga kondisyon ng trabaho at ang kanilang mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Ordinansa sa Pagtatrabaho; at

  • Pagbibigay ng boluntaryong serbisyo ng pagkakasundo sa mga maypagawa at mga kawani upang tulungang maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan at mga angkin:

 

Para sa mga detalye ng mga opisina ng Labour Relations Division, mangyaring bumisita sa http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

Para sa mga detalye ng mga serbisyong pagkakasundo at konsultasyon sa mga maypagawa at mga kawani sa mga usaping may kaugnayan sa mga kondisyon ng trabaho at kanilang mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Ordinansa sa Pagtatrabaho, mangyaring lumapot sa mga tanggapan sa itaas sa oras ng serbisyo o magtanong sa aming 24-oras na hotline 2717 1771 (pinamamahalaan ng ‘1823’).