Ang Code of Ethics ng aming mga Tagasalin-wikaPrint

 

Ang mga interpreter sa CHEER ay pinapatnubayan ng palaasalan. Ang palaasalan ay nagsisilbing gabay sa mga tagagamit sa kung ano ang kanilang maaaring asahan mula sa aming mga serbisyong interpretasyon at pagsasalin.

1) Pagiging Kompidensyal

Ang mga interpreter sa CHEER ay pinapatnubayan ng palaasalan. Ang palaasalan ay nagsisilbing gabay sa mga tagagamit sa kung ano ang kanilang maaaring asahan mula sa aming mga serbisyong interpretasyon at pagsasalin.

2) Walang Kinikilingan

Ang aming mga interpreter ay hindi nagpapakita ng pagkiling sa alinman sa mga partido na kasangkot sa interpretasyon.

3) Katapatan at & Kawastuhan

Ang aming mga interpreter ay nagbibigay ng interpretasyon na walang pagdaragdag, pagkukulang, o pagbabaluktot ng kahulugan.

4) Kakayahan

Ang aming mga interpreter ay hindi tumatanggap ng mga gawain na lampas sa kanilang kakayahan

5) Paggalang sa mga Tao

Ang aming mga interpreter ay gumagalang sa lahat ng nasasangkot sa gawaing interpretasyon

6) Salungat sa Interes

Ang aming mga interpreter ay iiwas at magpapahayag ng anumang aktwal o malinaw na pagkakasalungat ng interes na maaaring magsapanganib sa kawalang-kinikilingan